Flamandisation

Het is zover. Fadila Lanaan is besmet door het communautaire virus. Ouders uit Beni Sidel, in het Marokkaanse Rif. Het dorp waar ook ik geboren ben. In Schaarbeek terechtgekomen, waar zij geboren werd, twee jaar voor ik zelf in Mechelen terecht kwam. Zij studeerde rechten aan de ULB, ik aan de VUB.  Zij werd politica, voor de PS. Ik ook, voor de sp.a.  Beide parlementair, zij Minister van Cultuur, ik lid van de Commissie Cultuur.  

De uitlatingen van Fadila Lanaan zijn een ontgoocheling. Omdat ze niet zoekt naar de taal van de kunst, maar naar die van de Kunstenaar. Omdat quota belangrijker lijken dan kwaliteit. Ze zijn anti-Brussel, anti-cultuur, anti-gemeenschapsvorming. Als mijn zuster en ik er niet in slagen om in de diversiteit te verbeelden wat verbindt – vrouw, allochtoon, Brusselaar, Belg, Europeaan, Marokkaan, jurist, politica, sociaal-democraat, socialist – maar ons profileren op wat scheidt – de taalrol van onze partij – geven we hen gelijk die zeggen dat Taal de Gemeenschap is. Ik geloof dat niet, omdat dat niet waar is. Als wij cultureel over en zelfs tegen elkaar in debat gaan, in plaats van met elkaar, word ik bang. Bang vooral voor Brussel, voor een Brussel dat bestuurd wordt door de provincie – en die provincie komt niet alleen van buiten Brussel, maar zit ook in het hoofd van veel Brusselaars. Als Sint-Jans-Molenbeek zich kandidaat stelt als culturele hoofdstad 2014, hoop ik dat een Minister van Cultuur, Franstalige of Vlaamse 11 jaar na Brussel 2000, dit als een slechte grap afdoet. Niet dat een minister van cultuur dit ernstig neemt. Wie in Parijs zou er aan denken om “le vingtieme” als kandidaat culturele hoofdstad in te dienen? Wie in London zou dat doen met Hackney ? Wanneer beschouwen we Brussel als één stad? 

Fadila Lanaan wil een cultureel akkoord sluiten met Vlaams Minister Joke Schauvliege. Ik hoop dat dit er komt, van harte. Ik hoop ook dat, als dat er komt, het een akkoord is over wat ons verbindt, en niet over wat ons scheidt. Dat het een akkoord is dat onze federale cultuurinstellingen slagkracht en autonomie geeft om te wedijveren met de wereldtop op hun gebied, en niet gijzelt met provinciale quota. Dat het een akkoord is dat bedoeld is om elkaar te versterken, en niet om elkaar te beknotten. Dat het een akkoord is dat Brussel ruimte geeft en van Brussel een permanente culturele hoofdstad maakt?

 

Ca y est. Fadila Lanaan est atteinte par le virus communautaire. Parents originaires de Beni Sidel, dans le Rif marocain. Egalement mon village natal. Ils ont atterri à Schaerbeek, où elle est née, deux ans avant mon arrivée à Malines. Elle a étudié le droit à l’ULB, moi à la VUB. Elle est entrée dans la politique, dans les rangs du PS. Moi aussi, dans ceux du sp.a. Nous sommes toutes deux parlementaires ; elle Ministre de la Culture, moi membre de la Commission Culture.

Les déclarations de Fadila Lanaan sont décevantes. Parce qu’elle ne cherche pas le langage de l’art, mais la langue de l’artiste. Parce que les quotas semblent plus importants que la qualité. Ses déclarations sont anti-Bruxelles, anti-culture, anti-création de communautés. Si ma sœur et moi ne parvenons pas à représenter ce qui lie dans la diversité – femme, allochtone, Bruxelloise, Belge, Européenne, Marocaine, juriste, politique, social-démocrate, socialiste – mais que nous nous profilons en fonction de ce qui sépare – le rôle linguistique de notre parti – nous donnons raison à ceux qui disent que la Langue constitue la Communauté. Je ne le crois pas, parce que ce n’est pas vrai.

Si nous entamons un débat culturel l’une au sujet de l’autre, et même l’une contre l’autre, et non l’une avec l’autre, cela me fait peur. Peur surtout pour Bruxelles, pour une ville administrée par la province – et cette province n’est pas seulement extérieure à Bruxelles, elle est également dans la tête de beaucoup de Bruxellois. Si Molenbeek-Saint-Jean pose sa candidature comme capitale de la culture 2014, j’espère que, 11 ans après Bruxelles 2000, le Ministre de la Culture, flamand ou francophone, pensera à une mauvaise blague. Non pas qu’un ministre de la culture prenne pareille candidature au sérieux. Qui à Paris penserait à proposer “le vingtieme” comme candidat pour être capitale de la culture? Qui à Londres proposerait Hackney ? Quand considèrerons-nous Bruxelles comme une ville à part entière ?

Fadila Lanaan veut conclure un accord culturel avec la Ministre flamande Joke Schauvliege. J’espère que cet accord verra le jour, du fond du cœur. J’espère également que, si accord il y a, ce sera un accord sur ce qui nous lie et non sur ce qui nous sépare. Un accord qui offre à nos institutions culturelles fédérales la puissance et l’autonomie nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs dans leur domaine et qui ne prend pas en otage à coups de quotas provinciaux. Un accord destiné à se renforcer les uns les autres et non à se restreindre. Un accord qui donne de la marge à Bruxelles et qui transforme Bruxelles en une capitale permanente de la culture?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s