Steun voor revolutie van het volk in het Midden Oosten

Vlaams sp.a-parlementslid Yamila Idrissi legde  gisteren, samen met andere partijen, een voorstel tot resolutie voor aan het Parlement. Hierin vraagt ze om steun en garanties te geven voor het democratiseringsproces dat zich afspeelt in het Midden Oosten en de Maghreb.

Deze resolutie wil het Egyptische en het Tunesische volk steunen en respect tonen voor hun moed en doorzettingsvermogen dat tot deze historische overwinning heeft geleid”, zegt Idrissi. “Maar nu moet het echte werk beginnen. Er is nood aan grondige en democratische hervormingen in de regio.”

“We vragen aan de Vlaamse regering niet alleen om de federale minister van Buitenlandse Betrekkingen aan te sporen tot actie. Heel concreet kan ook de Vlaamse regering maatregelen nemen. We vragen aan Vlaams minister-president Kris Peeters om de grootste omzichtigheid aan de dag te leggen bij het verlenen van wapenvergunningen van en naar de regio”, aldus Yamila Idrissi.

Daarom wordt deze resolutie vandaag bij hoogdringendheid op de agenda gezet. “Het is belangrijk dat we onze steun betuigen aan de oprechte verzuchtingen van de bevolking, we moeten hen onze steun betuigen in hun streven naar meer democratie en naar sociaal economische vooruitgang. Het kan niet dat bijna de helft van de tachtig miljoen inwoners van Egypte onder of net boven de armoedegrens van twee dollar per dag leven. Maar we moeten ook waakzaam zijn en zorgen dat deze veranderingen zo humaan mogelijk verlopen”, aldus Idrissi.

Net daarom is deze resolutie belangrijk. Omdat we garanties nodig hebben voor de bevolking. Garanties dat alle vormen van geweld afgekeurd worden, garanties dat de mensenrechten gerespecteerd worden en garanties voor een open, democratische en pluralistische samenleving.

Klik onderstaand op Read More om de resolutie en de tussenkomst in de plenaire vergadering te lezen.

Voorstel van Resolutie betreffende de evoluties in het Midden Oosten en de Maghreb

Het Vlaams Parlement,

Overwegende dat:

1/ Het protest en de demonstraties in Tunesië, Egypte en de ruimere regio uitdrukking geven aan de verzuchting van de bevolking om te komen tot politieke, economische en sociale veranderingen;

2/ Er de voorbije weken al honderden doden vielen bij gewelddadige aanvallen en onderdrukking van de bevolking, en er nog steeds intimidatie, mishandeling en opsluiting van activisten, journalisten en advocaten wordt gesignaleerd;

3/ Het respect voor de fundamentele mensenrechten, democratische en eerlijke verkiezingen, een pluralistische democratie en een actief middenveld  noodzakelijke voorwaarden zijn voor stabiliteit en democratische vooruitgang;

4/ Er nood is aan een herziening van de grondwet en verkiezingswetgeving in deze landen om een transitie naar een democratische rechtsstaat mogelijk te maken;

5/ Een transparante en vreedzame overgang naar een democratisch bestuur en de herdefiniëring van het politieke bestel, een dialoog met alle partijen noodzaakt alsook de nodige tijd aangezien de oppositie in deze landen onvoldoende georganiseerd is;

6/ Waar in sommige landen een volledig machtsvacuüm dreigt na het aftreden van de President en de regering; een tijdelijke machtsovername door het leger enkel kan aanvaard worden indien dit een eerste noodzakelijke stap is in het transitieproces naar open en democratische verkiezingen en een democratische rechtsstaat;

7/ De voorbije jaren een pril democratisch middenveld in een aantal van deze landen is ontstaan, waarvan echter een belangrijk aantal organisaties en groeperingen tot op heden niet bereikt werd via de officiële internationale kanalen;

8/ Er nood is aan een vernieuwde visie op de regio en haar toekomst, met een duidelijke rol voor de Europese Unie op basis van partnerschap en toekomstgerichte akkoorden, zoals EuroMed.

Gelet op:

1/ De democratiseringsbeweging die zich sinds december 2010 in het Midden Oosten verspreidt;

2/ De rapporten van de UNDP, in het bijzonder het Arab Human development report  van 2009, waarin een heldere analyse wordt gemaakt van de sociaal economische situatie in de betrokken landen;

3/ De Gemeenschappelijke Verklaring in het kader van de Top in Parijs van 13 juli 2008 met betrekking tot het Euro – Mediterraans Partnerschap (EuroMed);

4/ De afspraken, doelstellingen en engagementen zoals opgenomen in de partnerschapsakkoorden die de EU met deze landen sloot;

5/ De verklaring van de Europese Raad op 4 februari 2011 waarin een aantal opdrachten voor  de Hoge Vertegenwoordiger Asthon en de Europese Commissie worden omschreven;

6/  Het vertrek van de Tunesische President Ben Ali op 14 januari en van de Egyptische President Moebarak op 11 februari 2011;

Vraagt de Vlaamse Regering:

1/ Formeel haar steun te betuigen in het streven van de bevolking naar meer democratisch zeggenschap en sociaal economische vooruitgang;

2/ Uitdrukkelijk alle gebruik van geweld en intimidatie te veroordelen;

3/ Er bij de overheden in de regio op aan te dringen de mensenrechten te respecteren en indien nodig een onafhankelijk onderzoek toe te laten naar schendingen ervan;

–     het verlenen van vergunningen voor de export, import en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor orde handhaving dienstig materieel van en naar de regio met de grootste omzichtigheid te behandelen en in overeenstemming met de vigerende wapenwetgeving.

4/ Zelf initiatieven op de agenda te zetten en aan te dringen op initiatieven om in samenwerking met de federale overheid, de Europese of internationale instellingen het middenveld en mensenrechtenactivisten in de regio actief te ondersteunen;

5/ Er bij de federaal minister van Buitenlandse Betrekkingen op aan te dringen dat hij volgende vragen bespreekt met en bepleit bij de  Europese ministers van buitenlandse betrekkingen, de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandse beleid en de vertegenwoordigers van de Europese Commissie:

–         dat er in landen in transitie nood is aan een actieve ondersteuning van de democratische krachten, om een machtsvacuüm, een radicalisering of restauratie van het autocratische regimes te vermijden en een dialoog met alle partijen te stimuleren;

–         dat er een diepgaande en kritische evaluatie wordt gemaakt van het beschikbare instrumentarium op Europees niveau, in het bijzonder van de partnerschapsakkoorden;

–         dat hierbij rekening wordt gehouden met beschikbare en betrouwbare analyses van de sociaal economische situatie in de regio; ondermeer met de rapporten van de UNDP;

–         dat het Euro Mediterraans partnerschap wordt geheroriënteerd op basis van een integrale visie op de toekomst van de regio, met als voornaamste doelstellingen de creatie van een democratisch level playing field en het aanpakken van de oorzaken van de sociaal economische problemen in de regio, en dat hiervoor de nodige middelen worden voorzien.

Tussenkomst in de plenaire vergadering: resolutie over het Midden Oosten en de Maghreb

Wat drijft iemand zo ver, dat de enige uitweg die hij nog ziet, is om zichzelf in brand te steken? Mohamed Bouazizi, een jonge Tunesiër, heeft zichzelf op 17 december overgoten met benzine en zichzelf in brand gestoken omdat hij geen andere uitweg zag. Hij overleed op 4 januari. Zijn daad was de aanzet van massale protesten in Tunesië maar ook ver daarbuiten. Die massale protesten zorgden ervoor dat De Tunesische dictator Ben Ali op 14 januari het land uitvlucht naar Saudi-Arabië waardoor meteen ook een einde komt aan zijn meer dan 20 jaar durende dictatuur. Deze revolutie eiste meer dan 100 levens.

Bijna een maand na Mohammed Bouazzi steken ook enkele jongeren in Egypte zichzelf in brand. Ze doen dit om te protesteren tegen ’marteling, armoede, corruptie en werkloosheid’. Bijna de helft van de tachtig miljoen inwoners van Egypte leeft onder of net boven de armoedegrens van twee dollar per dag. Al snel barsten ook hier de protesten massaal los. Honderdduizenden mensen verzamelen zich in Caïro, Alexandrië en Suez voor ‘De Dag van de Woede’. En de protesten van mensen, die de onderdrukking en de corruptie moe zijn, blijven aanhouden waarbij de facebook-generatie het voortouw neemt. Moebarak, al 30 jaar aan de macht, weigert te vertrekken. Hij doet toegevingen maar niet voldoende voor een volk dat zich verenigt. Een volk dat zich niet verenigt in protest, maar in het geloof op een betere toekomst.

Op 11 februari is het dan zover. Hosni Moebarak laat via een boodschap weten dat hij opstapt en dat de macht wordt overgedragen aan de Hoge Raad voor de Strijdkrachten. De massa betogers in de Egyptische hoofdstad Caïro hebben hun slag na achttien dagen protest thuis gehaald, op een dag die de geschiedenis zal ingaan als ‘Vaarwel Vrijdag’, een ijkpunt in de geschiedenis van deze regio zoals 1989 dat was voor Europa.

Het nieuws zorgt voor opluchting en immense vreugdetaferelen, niet alleen in Caïro maar ook op andere plaatsen in het land. De demonstranten zijn uitzinnig: ze scanderen dat niets het Egyptische volk nu nog kan tegenhouden en dat een nieuw tijdperk aanbreekt voor Egypte’. Het volk heeft het regime geveld. En de echte helden zijn de jonge Egyptenaren op het Tahrir-plein en in de rest van Egypte.’

We willen het Egyptische volk oprecht feliciteren, voor hun moed en voor hun doorzettingsvermogen dat tot deze historische overwinning heeft geleid. Maar het is nu dat het echte werk moet beginnen. Er moeten grondige en democratische hervormingen komen. En daar kunnen wij als parlementsleden niet ongevoelig voor blijven. Vandaar dat we vandaag deze resolutie behandelen. We willen onze steun betuigen aan de oprechte verzuchtingen van de bevolking, we willen onze steun betuigen in hun streven naar meer democratie en naar sociaal economische vooruitgang. Maar we moeten waakzaam zijn en zorgen dat deze veranderingen zo humaan mogelijk verlopen. Met garanties voor de hele bevolking. Garanties dat alle vormen van geweld afgekeurd worden, garanties dat de mensenrechten gerespecteerd worden en garanties voor een open, democratische en pluralistische samenleving. Daarom is het belangrijk dat we deze tekst vandaag goedkeuren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s